Podmínky služby

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále na „Obchodní podmínky“)

1.Definice

1.1. „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.AviationMike.com, její hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. §§2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím, prostřednictvím e-shopu.

1.2.„Nákupní košík“ znamená část e-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí e-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného zboží.

1.3.„Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinné znění.

1.4.„Provozovatel“ znamená společnost AviationMike s.r.o IČO: 08900141 se sídlem Jaurisova 515/4 Michle Praha 4, 140 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 327251.

1.5.„Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná

1.6.„Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá e-shop.

1.7.„Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím e-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.

2. Proces uzavření smlouvy

2.1. Provozovatel nabízí možnost uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu. Nabídka provozovatele k uzavření kupní smlouvy má podobu tlačítka zobrazeného v uživatelském rozhraní e-shopu. Tlačítko „Pokladna“.

2.2. Jakmile uživatel klikne na dané tlačítko označené „Pokladna“, považuje se to za jeho bezpodmínečné přijetí nabídky operátora uzavřít kupní smlouvu podle odstavce. 2.1 těchto podmínek.

2.3 Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem vzniká, když provozovatel zašle uživateli potvrzení přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uživatele.

2.4. Uživatel se zavazuje pravdivě a úplně vyplnit textová pole uživatelského prostředí e-shopu a v případě potřeby uvést svou doručovací adresu. Uživatel bere na vědomí, že operátor bude považovat zadané údaje uživatele za správné a úplné a že není oprávněn je kontrolovat.

2.5. Veškeré zboží prezentované v uživatelském prostředí e-shopu je pouze informativní a provozovatel není povinen v souvislosti s tímto zbožím uzavírat žádnou smlouvu. Ustanovení čl. 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Kupní smlouva

3.1.Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

3.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelském prostředí e-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí e-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí e-shopu.

3.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

3.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

3.1.4 Způsob zabalení zboží určuje výhradně Provozovatel. Ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

3.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí e-shopu.

3.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených v uživatelském prostředí e-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

3.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby.

3.1.8 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

3.1.9 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském prostředí e-shopu jsou pouze orientační.

3.1.10 Provozovatel zašle Uživateli daňový doklad-fakturu v tištěné podobě, a to společně s odesílaným objednaným zbožím, adresu Uživatele zadanou při objednávce do uživatelského prostředí e-shopu.

3.1.11 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží zákonnou dvouletou záruku, pokud není u daného zboží v uživatelském prostředí e-shopu uvedená záruční doba delší.

3.1.12 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Ceny za zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1 v hotovosti na dobírku v místě určení uživatele, uvedeném v objednávce

4.2.2 bezhotovostně na webovém rozhraní Provozovatele platební kartou

4.2.3 bezhotovostně na webovém rozhraní Provozovatel bankovním převodem

4.2.4 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol, určený Provozovatelem.

4.2.5 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele

5. Uživatelský účet

5.1 Webové rozhraní neumožňuje vytvoření uživatelského účtu. Uživatel provádí nákup přímo ve webovém rozhraní bez tvorby uživatelského účtu.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

6.2. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

6.3. Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální značení Zboží, je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

6.4. Nárok na úhradu škody vzniklé škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.5. V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy a vrácení předmětného Zboží Provozovateli, je Provozovatel povinen navrátit Spotřebiteli Kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel zpět vrácené zboží od Spotřebitele.

6.6. Je-li společně se zboží poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.

6.7. Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy info@aviationmike.com. Mimo jiné spotřebitel může využít odkazu https://ec.europa.eu/consumers/odr pro přístup do portálu online mimosoudního řešení sporu evropské unie.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že způsob dopravy je smluven na základě zvláštního požadavku Spotřebitele, nese tento riziko a případné dodatečné náklady, vzniklé tímto způsobem dopravy.

7.2. V případě, že je z důvodů na straně Spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Spotřebitel povinen uhradit náklady s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem jeho doručení.

7.3. Při převzetí zboží od přepravce je Spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad či pochybností toto bez prodlení oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Spotřebitel zásilku od přepravce převzít.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914–1925, §2099–2117, §2161–2174 občanského zákoníku).

8.2. Provozovatel odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí je bez závad. Zejména Provozovatel odpovídá za skutečnost, že v době, kdy Spotřebitel zboží přebírá:

8.2.1 že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na reklamu, na něj prováděnou,

8.2.2 že zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3 že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

8.2.4 že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 až 7.2.4 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána.

8.3. Projeví-li se vada v průběh šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí.

8.4. Právo z vadného plnění uplatňuje Spotřebitel u Provozovatele na adrese jeho provozovny, případně v jeho obchodním sídle. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel reklamované zboží od Spotřebitele obdržel.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Informace týkající se Spotřebitele/Uživatele představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). A dle zákona o zpracování osobních údajů zákon č. 110/2019 Sb. ze dne 24.4.2019

9.2 Osobními údaji Spotřebitele/Uživatele je v tomto případě míněno: Jméno a příjmení Adresa fakturační a dodací Telefonní a emailové spojení

9.3 Osobními údaji Spotřebitele/Uživatele je v tomto případě míněno:

Jméno a příjmení
Adresa fakturační a dodací
Telefonní a emailové spojení

9.4 Spotřebitel/ Uživatel má právo kdykoliv písemně požádat Provozovatele/Správce o výmaz jeho osobních údajů z databáze. Není tím ovšem dotčena povinnost Provozovatele/Správce uchovávat data fakturační dle zákonné lhůty.

9.5 Osobní údaje Spotřebitele/Uživatele budou předávány třetí straně jen v rozsahu nutném pro finální zpracování objednávky, tj. jmenovitě správci e-shopových stránek a přepravním společnostem, zajišťujícím finalizaci objednávky. S takovýmito třetími stranami má Provozovatel/Správce uzavřenu samostatnou smlouvu o zpracování poskytnutých osobních údajů.

9.6 Pokud se Spotřebitel/Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Provozovatele/Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude takováto žádost shledána oprávněnou, Provozovatel/Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tímto není dotčena možnost Spotřebitele/Uživatele podat stížnost ohledně rozporuplného zpracován jeho osobních dat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů o nabízeném sortimentu v e-shopu, jakožto v elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

10.2 Vlivem technické chyby v e-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu. V takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného zboží, přičemž Uživatel má právo se rozhodnout, zde boží za skutečnou Kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

10.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v e-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele. Proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

10.4. Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní e-shopu v sekci Kontakty.

10.5. Tyto obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11. Kontaktní informace

11.1. Dotazy ohledně obchodní podmínek lze zasílat na email info@aviationmike.com.

V Praze 21.01.2021 AviationMike s.r.o.